รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5510008
ชื่อโครงการ : ผลกระทบจากแรงงานข้ามชาติลาว กัมพูชา และพม่า ต่อภาระงานบริการสุขภาพของโรงพยาบาลตามแนวชายแดนในประเทศไทย
 
หัวหน้าโครงการ : อรทัย ศรีทองธรรม
ทีมวิจัย :
อรทัย ศรีทองธรรม
หัวหน้าโครงการ
วิศิษฎ์ สงวนวงศ์วาน
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 มี.ค. 2555
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่ออธิบายภาระทางการเงินและภาระงานต่อการให้บริการแก่แรงงานข้ามชาติหรือ

ผู้รับบริการที่ไม่มีสัญชาติไทย ในโรงพยาบาลในสังกัดของรัฐที่มีพื้นที่ติดชายแดนประเทศลาว พม่า และกัมพูชา

2. เพื่ออธิบายปัญหาอุปสรรคที่เป็นผลกระทบต่อเนื่องจากการมารับบริการของกลุ่มแรงงานข้าม

ชาติหรือผู้รับบริการที่ไม่มีสัญชาติไทย ในโรงพยาบาล เช่น ปัญหาการจัดการด้านการเงินของโรงพยาบาลในการจ่ายค่ายาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ค่าจ้างเงินเดือนแก่บุคลากรในโรงพยาบาล งบประมาณในการพัฒนาโรงพยาบาลเชิงโครงสร้าง พัฒนาคุณภาพบริการ และการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรโรงพยาล และหาแนวทางการจัดการปัญหาของโรงพยาบาลในสังกัดของรัฐ ที่มีพื้นที่ติดชายแดนประเทศลาว พม่า และกัมพูชา

3. เพื่ออธิบายแนวโน้มปัญหาและแนวทางการจัดการปัญหาการให้บริการสุขภาพแก่ แรงงานข้ามชาติหรือผู้รับบริการที่ไม่มีสัญชาติไทย ทั้งในกลุ่มลักลอบเข้าเมืองเพื่อมาใช้แรงงานและเข้ามารับบริการในโรงพยาบาลในสังกัดของรัฐ หากมีการรวมเป็นภูมิภาคเดียวกันของอาเซียน ในปี 2015

สถิติการเปิดชม : 2,936 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 955 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400