รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5510039
ชื่อโครงการ : การส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงานกรณีศึกษา ผลกระทบของการเจ็บป่วยด้วยโรคโครงสร้างกระดูกและกล้ามเนื้อเนื่องจากการทำงานของแรงงานในคลังสินค้า
 
หัวหน้าโครงการ : วรวิทย์ เจริญเลิศ
ทีมวิจัย :
วรวิทย์ เจริญเลิศ
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ย. 2555
วัตถุประสงค์ : 1) วิเคราะห์ความชุก (incidence) ของการเจ็บป่วยของโรคโครงสร้างกระดูกและกล้ามเนื้ออักเสบจากการทำงาน ของแรงงานในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ

2) ศึกษาสถานการณ์และผลกระทบจากการเจ็บป่วยด้วยโรคโครงสร้างกระดูกและกล้ามเนื้ออักเสบจากการทำงาน ของแรงงานในแผนกคลังสินค้า กับการคุ้มครองสิทธิ์ตามกฎหมาย

3) นำเสนอรูปแบบในการจัดการ มาตรการ และการแก้ไขปัญหารวมทั้งหลักเกณฑ์ในการป้องกันผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทำงาน

4) เพื่อนำมาสู่การปฏิรูปกฎหมายที่สอดคล้องกับการคุ้มครองสิทธิการประสบอันตรายการบาดเจ็บและโรคเนื่องจากการทำงานของแรงงานในภาคอุตสาหกรรม

5) วิเคราะห์บรรทัดฐานที่ศาลใช้ในการตัดสินคดีกับการสร้างความยุติธรรมทางสังคม (social justice)สถิติการเปิดชม : 1,648 ครั้ง
ชุดโครงการ : นโยบายและการยกระดับทรัพยากรมนุษย์ของไทยในกระแสเอเชีย (18 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 301 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400