รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5520009
ชื่อโครงการ : การนำเครื่องในโคไปใช้ประโยชน์อย่างปลอดภัยและเพิ่มมูลค่า
  Utilization of tripe by safety and added value
หัวหน้าโครงการ : ศศิธร นาคทอง : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
สุรชัย เปี่ยมคล้า
หัวหน้าโครงการย่อย
ศศิธร นาคทอง
หัวหน้าโครงการ
วิไลลักษณ์ ชาวอุทัย
นักวิจัยร่วมโครงการ
วิรัตน์ สุมน
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุกัญญา วิชชุกิจ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ต.ค. 2554
วัตถุประสงค์ : โครงการย่อยที่ 1 "การขยายผลวิธีการล้างกระเพาะโคอย่างปลอดภัยเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ทางการค้า"

1. ศึกษาการล้างกระเพาะโคขุนลูกผสมเลือดยุโรป โดยนำรูปแบบวิธีการล้างกระเพาะแบบโคพื้นเมืองที่ปลอดภัยมาใช้ และเปรียบเทียบต้นทุน (เช่น จำนวนแรงงานคนล้าง เวลาที่ใช้ล้าง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ของประสิทธิภาพในการทำความสะอาดเครื่องในโค) และหาแนวทางลดสารเคมีที่ใช้ร่วมในการล้างทำความสะอาดกระเพาะโคและอาจตกค้างในกระเพาะโคหลังจากผ่านกระบวนการล้าง

2. ศึกษารูปแบบของการนำกระเพาะโคที่ปลอดภัยไปขยายผลการใช้ประโยชน์ในร้านจำหน่ายหรือเกี่ยวข้องกับเนื้อและเครื่องใน

3. เพื่อหาแนวทางหรือเครื่องมือที่ใช้ในการล้างหรือทำความสะอาดกระเพาะโคเพื่อให้ง่ายต่อการปฏิบัติของผู้จำหน่ายเครื่องในและความปลอดภัยของวิธีการล้างทำความสะอาด

โครงการย่อยที่ 2 "อายุการเก็บรักษาไส้โคหมักเกลือเพื่อนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์"

1. เพื่อการเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 6 เดือน เปรียบเทียบกับการเก็บรักษาที่อุณหภูมิแช่เย็น และแช่แข็ง

2. เปรียบเทียบถึงความคุ้มทุนทางเศรษฐกิจ คุณภาพด้านกายภาพของไส้ที่ได้จากโคพื้นเมืองเทียบกับโคขุนพันธุ์กำแพงแสน

สถิติการเปิดชม : 1,607 ครั้ง
ชุดโครงการ : การขยายโอกาสธุรกิจเนื้อโคของไทย (40 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 265 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400