รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5520011
ชื่อโครงการ : การบริหารจัดการระบบห่วงโซ่อุปทานเนื้อโคธรรมชาติ กรณีศึกษาสหกรณ์การเกษตรไร้สารเคมี จำกัด จังหวัดอุบลราชราชธานี
 
หัวหน้าโครงการ : สมพร ดวนใหญ่ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (6 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
สุนทรีพร ดวนใหญ่
หัวหน้าโครงการย่อย
สมพร ดวนใหญ่
หัวหน้าโครงการ
สังวาล สมบูรณ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ฉลอง วัฒนวิเชียร
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ย. 2554
วัตถุประสงค์ : โครงการย่อยที่ 1

1.1 เพื่อศึกษาการบริหารจัดการระบบห่วงโซ่อุปทานโคเนื้อธรรมชาติของสหกรณ์การเกษตรไร้สารเคมี จำกัด ซึ่งประกอบด้วย การผลิตโคต้นน้ำ การขนย้ายโค การจัดการภายในโรงฆ่าโคให้ได้มาตรฐาน GMP การจัดการชิ้นส่วนและผลพลอยได้จากโรงฆ่า และการพัฒนาบุคลากรของสหกรณ์ไร้สารเคมี จำกัด

1.2 เพื่อศึกษาวิธีการทำหนังหมักเกลือโดยดัดแปลงวิธีการจากการใช้ถังปั่นปูน

โครงการย่อยที่ 2

2.1 เพื่อให้กลุ่มสหกรณ์ไร้สารเคมี จำกัด ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อส่วนรอง

2.2 เพื่อให้กลุ่มสหกรณ์ไร้สารเคมี จำกัด สามารถเพิ่มช่องทางการจำหน่ายเนื้อส่วนรองในรูปของผลิตภัณฑ์

สถิติการเปิดชม : 2,537 ครั้ง
ชุดโครงการ : การขยายโอกาสธุรกิจเนื้อโคของไทย (40 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 347 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400