รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5520013
ชื่อโครงการ : การวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานของเนื้อโคไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
  Supply Chain Analysis of Thai Beef in ASEAN Economic Cooperation
หัวหน้าโครงการ : ธำรงค์ เมฆโหรา : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (10 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ธำรงค์ เมฆโหรา
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 พ.ย. 2554
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อวิเคราะห์ระบบการผลิตโคเนื้อภายใต้มาตรฐานโคธรรมชาติ และตลาดเนื้อโคธรรมชาติของไทย

2.เพื่อวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนและผลตอบแทนจากการจัดโซ่อุปทานของเนื้อโคไทยภายใต้ระบบการจัดการตามมาตรฐานสากล

3.เพื่อสังเคราะห์ด้านอุปทานของโคเนื้อในบริบทของเกษตรกรไทย

สถิติการเปิดชม : 2,729 ครั้ง
ชุดโครงการ : การขยายโอกาสธุรกิจเนื้อโคของไทย (40 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 900 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400