รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5520031
ชื่อโครงการ : แนวทางการพัฒนาต้นแบบสถานประกอบกิจการฆ่าสัตว์ปีกขนาดเล็กในชุมชนเมือง เขตหลักสี่
  Developmental model for small scale of poulty slaughterhouses in urban, Laksi district
หัวหน้าโครงการ : จำลอง มิตรชาวไทย : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
จำลอง มิตรชาวไทย
หัวหน้าโครงการ
ภัทรพงศ์ จันทร์เจริญ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ทัศนีย์ ตรัยรัตน์อภิวัน
นักวิจัยร่วมโครงการ
ดวงจิตร คนึงเพียร
นักวิจัยร่วมโครงการ
รัชกฤช เลิศภัทรโกมล
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 พ.ค. 2555
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อทราบถึงปัจจัยและโอกาสในการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคที่สำคัญของสถานประกอบการฆ่าสัตว์ปีกขนาดเล็กในชุมชนเมือง เขตหลักสี่

2. เพื่อทราบถึงแนวทางการจัดการควบคุมการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคที่สำคัญของสถานประกอบการฆ่าสัตว์ปีกขนาดเล็กในชุมชนเมือง เขตหลักสี่

สถิติการเปิดชม : 1,213 ครั้ง
ชุดโครงการ : การขยายโอกาสธุรกิจเนื้อโคของไทย (40 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 101 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400