รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5520065
ชื่อโครงการ : การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อแก้ปัญหาโคเนื้อขาดแคลน
  The Proposed Policy Development to Solve the Cattle Meat Deficiency
หัวหน้าโครงการ : ธำรงค์ เมฆโหรา : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (10 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ธำรงค์ เมฆโหรา
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ย. 2555
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อวิเคราะห์และพยากรณ์จำนวนโคเพศเมียของประเทศไทย

2. เพื่อประมาณความต้องการเสนอซื้อและความต้องการขายโคเนื้อและเนื้อโคไทย

3. เพื่อสังเคราะห์ข้อเสนอทางเลือกของการจัดการอุปทานโคเนื้อ

สถิติการเปิดชม : 1,986 ครั้ง
ชุดโครงการ : การขยายโอกาสธุรกิจเนื้อโคของไทย (40 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 417 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400