รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5530001
ชื่อโครงการ : การจัดทำรายงานสถานภาพองค์ความรู้และผลสืบเนื่องจากการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาบุคลากรของโครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย
 
หัวหน้าโครงการ : รังสิมา ตัณฑเลขา
ทีมวิจัย :
รังสิมา ตัณฑเลขา
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มี.ค. 2555
วัตถุประสงค์ : รายงานผลการสร้างองค์ความรู้ และผลกระทบสืบเนื่องจากการสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาบุคลากรของโครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (โครงการ BRT) ในช่วง พ.ศ. 2539-2554 (16 ปี) ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศ
สถิติการเปิดชม : 1,233 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 36 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400