รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5530019
ชื่อโครงการ : การเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
  Capacity building in environmental and health impact assessment for Thai local governments
หัวหน้าโครงการ : พรชัย สิทธิศรัณย์กุล : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (4 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
พรชัย สิทธิศรัณย์กุล
หัวหน้าโครงการ
สุรัตน์ บัวเลิศ
นักวิจัยร่วมโครงการ
อลงกรณ์ อินทรักษา
นักวิจัยร่วมโครงการ
สรันยา เฮงพระพรหม
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ก.ย. 2555
วัตถุประสงค์ : 1. สร้างเสริมขีดความสามารถ (capacity building) ของอปท.ให้เป็นหน่วยงานที่สามารถดำเนินการ และ/หรือมีส่วนร่วมในกระบวนการ EIA/HIA

2. พัฒนาอปท.ตัวอย่างนำร่องที่สามารถปรับกระบวนทัศน์ วิธีคิดเรื่องสุขภาวะและ EIA/HIA ของบุคลากรในองค์กรและขององค์กรรวมไปถึงประชาชนและชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบของอปท.นั้นโดยมีคนกลุ่มหนึ่งในองค์กร (a few good men) เป็นแกนนำปฏิบัติและขับเคลื่อน

สถิติการเปิดชม : 979 ครั้ง
ชุดโครงการ : ผลกระทบจากการบังคับใช้มาตรา 67 วรรคสองของรัฐธรรมนูญ (3 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 95 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400