รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5540032
ชื่อโครงการ : เครือข่ายและการจัดการความรู้ทางด้านอาชญากรรมคอมพิวเตอร์
  Network and Knowledge management in Cyber Crime
หัวหน้าโครงการ : ณรงค์ กุลนิเทศ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (6 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ณรงค์ กุลนิเทศ
หัวหน้าโครงการ
ณิช วงศ์ส่องจ้า
นักวิจัยร่วมโครงการ
วรธัช วิชชุวาณิชย์
นักวิจัยร่วมโครงการ
สมศักดิ์ หน่องพงษ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 28 ก.ย. 2555
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนาหารูปแบบที่เหมาะสมในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมคอมพิวเตอร์

2. เพื่อสร้างเครือข่ายในการป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรมคอมพิวเตอร์

3. เพื่อสร้างองค์ความรู้ และคู่มือทางด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมคอมพิวเตอร์หลังจาก มีการศึกษาวิธีการป้องกันและปราบปรามจากต่างประเทศ และนำมาประยุกต์ใช้

สถิติการเปิดชม : 2,484 ครั้ง
ชุดโครงการ : กระบวนการยุติธรรม-ตำรวจ (46 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 342 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400