รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG55A0008
ชื่อโครงการ : ปรับวิถีการผลิตข้าวเพื่อความมั่นคงในชีวิตชุมชนจังหวัดยโสธร
 
หัวหน้าโครงการ : ฐาปนพงศ์ เรืองไชย
ทีมวิจัย :
ฐาปนพงศ์ เรืองไชย
หัวหน้าโครงการ
สมนึก พวงพันธ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
สิริกร นามลาบุตร
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุขสันต์ กุณฑียะ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 มี.ค. 2555
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อปรับเปลี่ยนแนวคิดในการผลิตข้าวของเกษตรกรเป้าหมายไปสู่การผลิตข้าวปลอดภัย

2. เพื่อสร้างความมั่นคงในด้านอาหารให้กับเกษตรกรเป้าหมาย โดยให้มีข้าวปลอดภัยที่เพียงพอต่อการบริโภคในครัวเรือน ลดต้นทุนในการผลิต และฟื้นฟูสภาพแวดล้อม

3. เพื่อพัฒนาและเสริมศักยภาพกลไก(ภาคีความร่วมมือ)ของจังหวัดในการยกระดับการผลิตข้าวปลอดภัยสู่การผลิตข้าวอินทรีย์

4.เพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ส่งผลต่อสุขภาพของคนในชุมชนและภายนอกชุมชน

สถิติการเปิดชม : 2,136 ครั้ง
ชุดโครงการ : ชุดโครงการความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาความยากจน การพัฒนาสังคมและสุขภาวะ (35 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 504 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400