รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5610002
ชื่อโครงการ : ความรับผิดของรัฐเกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติ : ศึกษาเปรียบเทียบกรณีของญี่ปุ่นและไทย
  Public Liability for Natural Disaster : Comparative Study of Japan and Thailand
หัวหน้าโครงการ : ชาญวิทย์ ชัยกันย์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ชาญวิทย์ ชัยกันย์
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 5 พ.ย. 2555
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษา เปรียบเทียบ และวิเคราะห์ตัวบทกฎหมายที่ให้อำนาจของรัฐในการบริหารจัดการภัยพิบัติของไทยและญี่ปุ่นในระดับต่าง ๆ ทั้งกฎหมายแม่บท กฎหมายลำดับรอง กฎหมายส่วนท้องถิ่น

2. เพื่อศึกษาการใช้อำนาจทางกฎหมายของรัฐเมื่อเกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่ของทั้งไทยและญี่ปุ่น

โดยเฉพาะเหตุการณ์อุทุกภัยครั้งใหญ่ของไทยเมื่อปลายปี พ.ศ.2554 เปรียบเทียบกับกรณีการจัดการสึนามิของญี่ปุ่น

สถิติการเปิดชม : 2,050 ครั้ง
ชุดโครงการ : The Crisis Management Shared Experiences and Lesson Learned between Japan and Thailand (4 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 312 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400