รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5610017
ชื่อโครงการ : ความชุกของการบาดเจ็บทางสมอง ภาวะเครียดหลังเกิดเหตุการณ์สะเทือนขวัญและภาวะซึมเศร้าในกำลังพลกองทัพเรือที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ชายแดนใต้
  The Prevalence of Traumatic Brain Injury, Posttraumatic Stress Disorder and Depression of The Royal Thai Navy Personnel Deployed for the Peace Building Process in Southernmost Provinces of Thailand
หัวหน้าโครงการ : พรหมพิทักษ์ ไหว้พรหม
ทีมวิจัย :
พรหมพิทักษ์ ไหว้พรหม
หัวหน้าโครงการ
ปิยมาภรณ์ สิงห์คำ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วิเชียร ศรีภูธร
นักวิจัยร่วมโครงการ
เนตรนภิส จันทวัฒนะ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 3 มิ.ย. 2556
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาความชุกของการบาดเจ็บทางสมอง(TBI) ภาวะเครียดหลังจากเกิดเหตุการณ์สะเทือนขวัญ (PTSD)และภาวะซึมเศร้าในกำลังพลกองทัพเรือที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ 2. เพื่อหาแนวทางในการค้นหาและรักษาอาการบาดเจ็บทางสมอง(TBI) ภาวะเครียดหลังเกิดเหตุการณ์สะเทือนขวัญ (PTSD) และภาวะซึมเศร้าของกองกำลังพลกองทัพเรือที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้
สถิติการเปิดชม : 2,247 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 299 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400