รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5620022
ชื่อโครงการ : โอกาสทางการตลาด: โคนมเพศผู้ และโคนมคัดทิ้งเพื่อทดแทนเนื้อโคขุนคุณภาพ
  Marketing Chance: Male and Culling Dairy Cow for compensate Quality of Beef
หัวหน้าโครงการ : สรรเพชญ อังกิติตระกูล : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
สรรเพชญ อังกิติตระกูล
หัวหน้าโครงการ
อดิศักดิ์ สังข์แก้ว
นักวิจัยร่วมโครงการ
เสรี แข็งแอ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชัยวัฒน์ จรัสแสง
นักวิจัยร่วมโครงการ
ศิวาพร ฟองทอง
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 เม.ย. 2556
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาจำนวนโคนมเพศผู้ และโคนมคัดทิ้งของสหกรณ์โคนมและเกษตรกรในประเทศไทย โดยแบ่งพื้นที่ดำเนินการ ดังนี้ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้

2. เพื่อศึกษาวิธีการจัดการทางการตลาดของโคนมเพศผู้และโคนมคัดทิ้งของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียง

เหนือตอนบนรวมถึงจังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา และสระบุรี

3. เพื่อศึกษาโอกาสทางธุรกิจของโคนมเพศผู้ และโคนมคัดทิ้งของเกษตรกรในการพัฒนาเป็นโคขุนคุณภาพสำหรับการบริโภค

4. เพื่อศึกษาแหล่งวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ สำหรับการเลี้ยงโคนมเพศผู้และโคนมคัดทิ้ง

5. เพื่อศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจในการเลี้ยงโคนมเพศผู้และโคนมคัดทิ้งของเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียง

เหนือตอนบนรวมถึงจังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา และสระบุรี

สถิติการเปิดชม : 3,658 ครั้ง
ชุดโครงการ : การขยายโอกาสธุรกิจเนื้อโคของไทย (40 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 920 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400