รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5630014
ชื่อโครงการ : การวางแผนจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคงด้านน้ำของระบบนิเวศสามน้ำจังหวัดสมุทรสงคราม
  Participatory Management Planning for Water Security ofThree Water Ecosystem in Samut Songkhram Province
หัวหน้าโครงการ : ชิษนุวัฒน์ มณีศรีขำ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ชิษนุวัฒน์ มณีศรีขำ
หัวหน้าโครงการ
ชูพันธุ์ ชมภูจันทร์
นักวิจัยร่วมโครงการ
กึกก้อง เสือดี
นักวิจัยร่วมโครงการ
พวงทอง เม้งเกร็ด
นักวิจัยร่วมโครงการ
ลักขณา เบ็ญจวรรณ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ณัฐพล จันทร์แก้ว
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ย. 2556
วัตถุประสงค์ : (1) การพัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้ทางวิชาการเรื่องลำปะโดงเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของระบบนิเวศสามน้ำ ใน 3 เรื่อง คือ การพัฒนาฐานข้อมูลคลองและเครือข่ายลำปะโดงด้วยระบบภูมิสารสนเทศ การการศึกษาสภาพและแนวโน้มของคลองและเครือข่ายลำปะโดง และ การวางผังชุมชนแบบมีส่วนร่วมที่เหมาะสมกับการอนุรักษ์ลำปะโดงและการออกแบบภูมิสถาปัตย์

(2) การวางแผนทางเลือกบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบมีส่วนร่วมในระดับท้องถิ่นเพื่อตอบสนองต่อภาพอนาคตของจังหวัดสมุทรสงคราม

สถิติการเปิดชม : 1,685 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 551 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400