รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5630016
ชื่อโครงการ : การบูรณาการกระบวนการมีส่วนร่วมในการวางแผนเพื่อความมั่นคงด้านน้ำจังหวัดนครปฐม
  Integrating Participatory Processes in Planning for Water Security in Nakhon Pathom Province
หัวหน้าโครงการ : ง่ายงาม ประจวบวัน : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ง่ายงาม ประจวบวัน
หัวหน้าโครงการ
สุชาติ อิงธรรมจิตร์
นักวิจัยร่วมโครงการ
สิทธิชัย คุ้มอนุวงศ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ปาริศาส์ หวลประไพ โทนุบล
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชุติมา น้อยนารถ
นักวิจัยร่วมโครงการ
เด่นศิริ ทองนพคุณ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วิถี หลงสมบุญ
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุชลี วาทะสัตย์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ประพันธ์ สัมฤทธิ์วงศ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ประมูล อุ่นเรือน
นักวิจัยร่วมโครงการ
ศรายุทธ พันธุ์บุญ
นักวิจัยร่วมโครงการ
เจริญศักดิ์ ทรัพย์ประดิษฐ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ธนภัทร สาธุพันธุ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
นักรบ เรืองงาม
นักวิจัยร่วมโครงการ
สมชาย สิทธิสร
นักวิจัยร่วมโครงการ
คคนางค์ ถิรวุธ
นักวิจัยร่วมโครงการ
สลวย เทียมสระคู
นักวิจัยร่วมโครงการ
ธราเทพ กุลพานิช
นักวิจัยร่วมโครงการ
มนต์ธิมา ใหม่พรม
นักวิจัยร่วมโครงการ
มนต์ชัย ปั้นโอ้
นักวิจัยร่วมโครงการ
วิภาวรรณ ตินนังวัฒนะ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ไชยาพงศ์ เทพประสิทธิ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
เสกสรรค์ มธุลาภรังสรรค์
นักวิจัยร่วมโครงการ
นงลักษณ์ สมันตรัฐ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ณัฐชนา พวงทอง
นักวิจัยร่วมโครงการ
วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ
นักวิจัยร่วมโครงการ
จงดี โตอิ้ม
นักวิจัยร่วมโครงการ
รัตนะ บุลประเสริฐ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ก.ย. 2556
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อจัดทำแผนน้ำจังหวัดที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาจังหวัดนครปฐม โดยการบูรณาการกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบองค์รวม

2. เพื่อถ่ายทอดแผนน้ำจังหวัดบูรณาการด้วยกลไกข่ายใยผ่านระบบโครงสร้างของหน่วยงาน

3. เพื่อพัฒนาระบบและกลไกเพื่อสร้างความยั่งยืนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบองค์รวม โดยการพัฒนาศักยภาพผู้เกี่ยวข้องผ่านหลักสูตรที่เหมาะสมและการสืบทอดสู่รุ่นเด็กและเยาวชน พร้อมทั้งการพัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ บนเว็บ เพื่อการสื่อสารสาธารณะ

สถิติการเปิดชม : 226 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 4 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400