รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5640029
ชื่อโครงการ : แนวทางการเพิ่มศักยภาพการก่อหนี้ของท้องถิ่น เพื่อการบริหารการคลังอย่างมีประสิทธิภาพ
 
หัวหน้าโครงการ : สุมนมาลย์ กรวยสวัสดิ์
ทีมวิจัย :
สุมนมาลย์ กรวยสวัสดิ์
หัวหน้าโครงการ
อัจฉรา อาธารมาศ
นักวิจัยร่วมโครงการ
มณฑาทิพย์ ชุมทอง
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุทธาวดี เริ่มคิดการ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชุมพล สุวรรณกิจบริหาร
ที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ก.ค. 2556
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อศึกษาวิเคราะห์บทบัญญัติกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ตลอดจนหนังสือเวียนต่าง ๆ ที่กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกู้เงินของท้องถิ่นที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อจัดทำกระบวนการและขั้นตอนการดำเนินการกู้เงิน (Flow Chart) ของท้องถิ่นแต่ละระดับให้มีความชัดเจน เพื่อให้ท้องถิ่นสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง และเป็นเอกภาพ

2. เพื่อศึกษาวิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการกู้เงินของภาครัฐ ขั้นตอนและวิธีการในการเสนอโครงการเงินกู้ รูปแบบหรือวิธีการกู้เงินที่เหมาะสมกับโครงการแต่ละประเภท ตลอดจนเครื่องมือทางการเงินและแนวทางการบริหารจัดการหนี้ที่มีประสิทธิภาพในระดับท้องถิ่น เพื่อจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) เกี่ยวกับการกู้เงินและการบริหารจัดการหนี้ของท้องถิ่น เพื่อให้ท้องถิ่นสามารถนำองค์ความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม

3. เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัดในการจัดเก็บข้อมูลหนี้ท้องถิ่นของหน่วยงานกลางที่ดำเนินการในปัจจุบัน เพื่อออกแบบโครงสร้างระบบการจัดเก็บข้อมูลหนี้ของท้องถิ่นที่มีความเป็นเอกภาพและ มีมาตรฐาน ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในหลากหลายมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการวิเคราะห์ภาระ ความเสี่ยงทางการคลังของประเทศในภาพรวมได้

สถิติการเปิดชม : 2,130 ครั้ง
ชุดโครงการ : ชุดโครงการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น (63 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 454 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400