รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5640036
ชื่อโครงการ : แนวทางการเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการโบราณสถานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
 
หัวหน้าโครงการ : ชาญคณิต อาวรณ์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ชาญคณิต อาวรณ์
หัวหน้าโครงการ
เพ็ญสุภา สุขคตะ ใจอินทร์
นักวิจัยร่วมโครงการ
เฉลิม แก้วกระจ่าง
นักวิจัยร่วมโครงการ
สายกลาง จินดาสุ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ส.ค. 2556
วัตถุประสงค์ : 1.ศึกษาสภาพปัญหา หลักเกณฑ์ รูปแบบและแนวทางการทำงานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับกรมศิลปากรบนพื้นฐานการเสริมสร้างการมีส่วนรวมในการบริหารจัดการโบราณสถาน

2.ศึกษารูปแบบและแนวทางการเสริมสร้างศักยภาพภารกิจการดูแลโบราณสถานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สถิติการเปิดชม : 793 ครั้ง
ชุดโครงการ : ชุดโครงการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น (63 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 55 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400