รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5640042
ชื่อโครงการ : การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีศึกษาเทศบาลเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 
หัวหน้าโครงการ : กตัญญู แก้วหานาม : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
กตัญญู แก้วหานาม
หัวหน้าโครงการ
สุภาพร สิงหาเทพ
นักวิจัยร่วมโครงการ
พิมพ์ลิขิต แก้วหานาม
นักวิจัยร่วมโครงการ
จริยา ชาตะสุวัจนานนท์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ก.ย. 2556
วัตถุประสงค์ : 1. ศึกษาพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลในเขตเทศบาลเมืองในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2. ศึกษาพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของผู้นำในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลในเขตเทศบาลเมืองในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3. ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตเทศบาลเมืองในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4. เพื่อศึกษาแนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการบริหารจัดการแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเทศบาลเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สถิติการเปิดชม : 1,785 ครั้ง
ชุดโครงการ : ชุดโครงการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น (63 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 329 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400