รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5640057
ชื่อโครงการ : แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันปราบปรามปัญหาเด็กแว้นในกรุงเทพมหานคร
  Guideline for increasing the efficiency of prevention and suppression street motorcycle racing (Dek Van) problem in Bangkok
หัวหน้าโครงการ : สุรีย์พร นิพิฐวิทยา
ทีมวิจัย :
สุรีย์พร นิพิฐวิทยา
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 25 ก.ย. 2556
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อการจัดการความรู้ในการป้องปราบปรามปัญหาเกี่ยวกับกลุ่มเด็กหรือเยาวชน ขับขี่รถจักรยานยนต์ ก่อความเดือดร้อนรำคาญและก่อเหตุ (เด็กแว้น)

2. เพื่อหาแนวทางและรูปแบบในการพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการป้องกันและปราบปรามปัญหาเกี่ยวกับกลุ่มเด็กหรือเยาวชน ขับขี่รถจักรยานยนต์ ก่อความเดือดร้อนรำคาญและก่อเหตุ (เด็กแว้น) ของกองบัญชาการตำรวจนครบาล

สถิติการเปิดชม : 2,089 ครั้ง
ชุดโครงการ : กระบวนการยุติธรรม-ตำรวจ (46 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 244 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400