รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG56A0013
ชื่อโครงการ : ความเปลี่ยนแปลงและกระบวนการสร้างประชาธิปไตยในชนบทอีสาน
  Changes and the Creation of “Rural” Democratization in Esan
หัวหน้าโครงการ : มานะ นาคำ
ทีมวิจัย :
มานะ นาคำ
หัวหน้าโครงการ
มนต์ชัย ผ่องศิริ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ย. 2556
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อศึกษาชนบทในกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมที่ทำให้เกิดการปรับโครงสร้างชนบท อันส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์เชิงอำนาจของชาวชนบทกับผู้คนกลุ่มต่างๆ ในสังคม

2.เพื่อศึกษาการก่อรูปโครงสร้างความรู้สึกของกลุ่มคนต่างๆ ในชนบทที่แตกต่างกัน ความปรารถนา แรงบันดาลใจ ประสบการณ์ของบุคคลที่มีความขัดแย้งหรือไม่ลงรอยกับกระบวนการทางสังคม โดยศึกษาผ่านพื้นที่สาธารณะหรือพื้นที่การต่อรองของชาวชนบท อันเป็นปฏิบัติการในการสร้างประชาธิปไตยในชนบท

สถิติการเปิดชม : 1,467 ครั้ง
ชุดโครงการ : ความเปลี่ยนแปลงและกระบวนการสร้างประชาธิปไตยในชนบท (6 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 357 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400