รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG56A0016
ชื่อโครงการ : ความเปลี่ยนแปลง กระบวนการสร้างและจรรโลงประชาธิปไตย และการเมืองในวิถีประจำวันในชนบทภาคกลาง
  Transformation, Democratization and Everyday Life‘s Politics in Rural Area in Central Region of Thailand
หัวหน้าโครงการ : ประภาส ปิ่นตบแต่ง
ทีมวิจัย :
ประภาส ปิ่นตบแต่ง
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ย. 2556
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อศึกษาถึงการเปลี่ยนตำแหน่งแห่งที่ของคนชนบทภาคกลางจากการเป็นชาวนาสู่การเป็นพลเมืองของสังคมไทยทั้งในมิติทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เพื่อให้เห็นว่าสังคมชนบทเปลี่ยนแปลงทั้งในมิติวิถีการผลิต โลกชีวิต พื้นที่บริโภคใหม่ๆ ซึ่งมีผลต่อการจัดความสัมพันธ์ทางสังคมการเมืองใหม่ๆ

2.เพื่อศึกษาให้เห็นว่า ในมิติทางการเมืองในชนบท นับแต่หลังการปฏิรูปการเมืองปี 2540 เปลี่ยนไปมาก การเมืองในชนบททั้งการเมือง “ท้องถิ่น” (รวมทั้ง “ท้องที่” หรือภูมิภาค และการเมืองของ “ชุมชน” ) กลายเป็นพื้นที่ใหม่ของการต่อรองทางการเมือง การกระจายอำนาจซึ่งเป็นการเปลี่ยนกติกา และสถาบันทางการเมืองครั้งใหญ่ และภายใต้พื้นที่ทางการเมืองและความสัมพันธ์การเมืองและสังคมแบบใหม่ที่เกิดขึ้นนำมาสู่การกระจาย-ดึงทรัพยากรจากรัฐส่วนกลาง ได้ทำให้การเกิดความสัมพันธ์ทางสังคมการเมืองระหว่างท้องถิ่นกับรัฐขึ้นใหม่ เกิดพื้นที่ทางอำนาจ และตำแหน่งแห่งที่สำหรับตัวแสดงทางการเมืองใหม่ๆ เกิดขึ้นจำนวนมากในชุมชน

3. เพื่อศึกษาให้เห็นว่า ชีวิตของผู้คนในชนบทที่เปลี่ยนแปลงทั้งในมิติเศรษฐกิจและสังคมว่าได้เข้าไปสัมพันธ์พื้นที่ทางการเมืองใหม่ๆ ที่เกิดและขยายกว้างขึ้นอย่างไร หรือในด้านกลับกันคือ พื้นที่ทางการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปมีผลต่อชีวิตของผู้คนในชนบทอย่างไร ความสัมพันธ์ระหว่างคนชนบทกับการเมืองเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร

สถิติการเปิดชม : 1,592 ครั้ง
ชุดโครงการ : ความเปลี่ยนแปลงและกระบวนการสร้างประชาธิปไตยในชนบท (6 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 169 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400