รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG56A0017
ชื่อโครงการ : ความเปลี่ยนแปลงและกระบวนการสร้างประชาธิปไตยในชนบท กรณีภาคเหนือตอนบน
 
หัวหน้าโครงการ : สมชาย ปรีชาศิลปกุล : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
สมชาย ปรีชาศิลปกุล
หัวหน้าโครงการ
ทินกฤต นุตวงษ์
ผู้ช่วยนักวิจัย
ปรีญาวัลย์ ใจปินตา
ผู้ช่วยนักวิจัย
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ย. 2556
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อศึกษาความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งแห่งที่ทางสังคมของคนในชนบท

2) เพื่อศึกษาความเปลี่ยนแปลงในการจัดตั้งทางสังคม

3) เพื่อศึกษาความเปลี่ยนแปลงในระบบการเมืองวัฒนธรรม

4) เพื่อศึกษาความเปลี่ยนแปลงในการเมืองของประชาชนและการเมืองของชุมชน

สถิติการเปิดชม : 2,470 ครั้ง
ชุดโครงการ : ความเปลี่ยนแปลงและกระบวนการสร้างประชาธิปไตยในชนบท (6 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 202 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400