รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG56H0003
ชื่อโครงการ : วิจัยและพัฒนาแบบฝึกอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแก้ไขปัญหาการอ่านออกเสียงและการพูดภาษาไทยไม่ชัด
  Research and Development on E-learning Exercises to Solve Pronunciation Problem When Reading and Speaking Thai
หัวหน้าโครงการ : ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (8 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ
หัวหน้าโครงการ
อติวงศ์ สุชาโต
นักวิจัยร่วมโครงการ
ปรมินท์ จารุวร
นักวิจัยร่วมโครงการ
วิษณุ โคตรจรัส
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 17 เม.ย. 2556
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อวิเคราะห์เชิงเปรียบต่างระหว่างระบบเสียงและเสียงในภาษาแม่ของนักเรียนกับในภาษาไทย

2. เพื่อวิเคราะห์ข้อผิดในนักเรียนเมื่ออ่านออกเสียงภาษาไทย

3. เพื่อสร้างต้นแบบแบบฝึกที่เป็นเอกสารสำหรับพัฒนาเป็นแบบฝึกอิเล็กทรอนิกส์

4. เพื่อสร้างและทดสอบประสิทธิภาพของแบบฝึกอิเล็กทรอนิกส์

สถิติการเปิดชม : 1,437 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 331 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400