รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG56H0009
ชื่อโครงการ : ภูมิทัศน์ทางปัญญาแห่งประชาคมอาเซียน: เรียนรู้เพื่อร่วมเดินไปข้างหน้าด้วยกัน
  An Intellectual Landscape of the ASEAN Community
หัวหน้าโครงการ : ทวีศักดิ์ เผือกสม
ทีมวิจัย :
ทวีศักดิ์ เผือกสม
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ส.ค. 2556
วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาวิเคราะห์ถึงประสบการณ์ร่วมของกลุ่มปัญญาชน-นักคิดร่วมสมัยในภูมิภาค โดยเฉพาะในช่วงอาณานิคมจนถึงยุคแห่งการต่อสู้เพื่อเอกราช อันจะช่วยเอื้อให้เห็นถึงประสบการณ์และกรอบแนวคิดร่วมในการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสมัยใหม่และการเป็นสมาชิก-พลเมืองของหน่วยทางการเมืองระดับภูมิภาคที่ขยายกว้างครอบคลุมยิ่งกว่าความเป็นรัฐชาติและมีลักษณะพหุนิยมทางชาติพันธุ์อย่างเข้มข้น

2. เพื่อให้เข้าใจและเปรียบเทียบกระแสธารแห่งกระบวนทัศน์และภูมิทัศน์ทางความคิดของนักคิด-ปัญญาชนร่วมสมัยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

3. เพื่อสร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนและนำไปสู่บทสนทนาทางปัญญา (intellectual dialogue) ระหว่างนักคิด-ปัญญาชนไทยกับนักคิด-ปัญญาชนในกลุ่มอาเซียน

สถิติการเปิดชม : 1,182 ครั้ง
ชุดโครงการ : เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย (34 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 147 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400