รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG56I0001
ชื่อโครงการ : การสำรวจโจทย์วิจัยจากภาคอุตสาหกรรม เพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์
  The Research Topic from Industrial Sector Survey for Commercial Extension
หัวหน้าโครงการ : สรียา โด อมาเรา : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
สรียา โด อมาเรา
หัวหน้าโครงการ
ศิริจรรยา ออกรัมย์
นักวิจัยร่วมโครงการ
เมย์ ทีวะกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
ทศพล ศรีสังข์
นักวิจัยร่วมโครงการ
นิลสุวรรณ ลีลารัศมี
ที่ปรึกษา
ชโย ตรังอดิศัยกุล
ที่ปรึกษา
สุวัฒน์ กมลพนัส
ที่ปรึกษา
สืบพงศ์ เกตุนุติ
ที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ย. 2556
วัตถุประสงค์ : 1)เพื่อสำรวจและรวบรวมข้อมูลความต้องการงานวิจัยและพัฒนาของภาคอุตสาหกรรมทั้ง 42 กลุ่ม ตามการจัดแบ่งกลุ่มของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

2)เพื่อสนับสนุนข้อมูลโจทย์งานวิจัยให้แก่หน่วยงานให้ทุนวิจัยของภาครัฐบาล

สถิติการเปิดชม : 1,661 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 216 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400