รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5710006
ชื่อโครงการ : การพัฒนารูปแบบการเทียบโอนมาตรฐานฝีมืออาชีพเพื่อคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ
  The Development of Accreditation of Occupational Skill Standards Model for Vocational Education Qualification
หัวหน้าโครงการ : อนุชัย รามวรังกูร : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
อนุชัย รามวรังกูร
หัวหน้าโครงการ
นลินรัตน์ รักกุศล
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 2 ธ.ค. 2556
วัตถุประสงค์ : 1.สังเคราะห์รูปแบบ และแนวทางการเทียบโอนมาตรฐานฝีมืออาชีพเพื่อคุณวุฒิการศึกาาวิชาชีพในต่างประเทศ

2. ศึกษาปัจจัยเงื่อนไขของระบบการทเยบโอนมาตรฐานฝีมืออาชีพเพื่อคุณวุฒิการศึกษาทางด้านการอาชีวศึกษา

3. กำหนดรูปแบบการเทียบโอนมาตรฐานฝีมืออาชีพเพื่อคุณวุฒิการศึกาาวิชาชีพของสถานศึกษาทางด้านการอาชีวศึกษา
สถิติการเปิดชม : 1,522 ครั้ง
ชุดโครงการ : นโยบายและการยกระดับทรัพยากรมนุษย์ของไทยในกระแสเอเชีย (18 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 139 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400