รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5710008
ชื่อโครงการ : การยกระดับทักษะแรงงานกึ่งฝีมือและมีฝีมือระดับกลางจากผู้ที่มิได้ผ่านการศึกษาจากอาชีวศึกษา โดยองค์กรธุรกิจที่ดำเนินธุรกิจตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  The Improvement of Semi-Skilled and Middle Skilled Workers from those who did not Graduate from a Vocational Institution in the Business Organization that follows the Sufficiency Economy Philosophy
หัวหน้าโครงการ : สุภาวดี ขุนทองจันทร์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (4 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
สุภาวดี ขุนทองจันทร์
หัวหน้าโครงการ
วิลารักข์ อ่อนสีบุตร
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 2 ธ.ค. 2556
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาทักษะ สมรรถภาพของแรงงานด้านทักษะการทำงานและทักษะการใช้ชีวิต

เมื่อเริ่มเข้ามาสู่องค์กรธุรกิจที่บริหารแบบองค์กรแห่งความสุขเปรียบเทียบกับโครงสร้างอุตสาหกรรมโดยเฉลี่ย

2. เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรค และวิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรที่บริหารตามแนวทางองค์กรแห่งความสุข

3. เพื่อประเมินระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างต่อเนื่องในองค์กรธุรกิจบริหารตามแนวทางองค์กรแห่งความสุข

4. เพื่อหาแนวทางการยกระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรธุรกิจทั่วไปเพื่อลดข้อจำกัดปัญหาการขาดแคลนผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา

สถิติการเปิดชม : 2,861 ครั้ง
ชุดโครงการ : นโยบายและการยกระดับทรัพยากรมนุษย์ของไทยในกระแสเอเชีย (18 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 535 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400