รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5710031
ชื่อโครงการ : แนวทางการบูรณาการยุทธศาสตร์ท้องถิ่นกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย เพื่อรองรับผลกระทบของระบบ CIQ ณ สะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 4 อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
 
หัวหน้าโครงการ : สมชาย ธรรมสุทธิวัฒน์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
สมชาย ธรรมสุทธิวัฒน์
หัวหน้าโครงการ
ฉลองรัฐ เจริญศรี
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 3 ก.พ. 2557
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาผลกระทบของการจัดตั้ง CIQ ที่มีต่อพื้นที่เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 2. เพื่อวิเคราะห์ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ชายแดนเชียงของ ระหว่างจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และเทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงของ 3.เพื่อหาแนวทางการทำงานเชิงบูรณาการในพื้นที่ชายแดนร่วมกัน ระหว่างส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
สถิติการเปิดชม : 1,220 ครั้ง
ชุดโครงการ : การจัดการพื้นที่ชายแดน : จังหวัดเชียงรายและแขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว (5 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 187 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400