รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5710042
ชื่อโครงการ : เครือข่ายพุทธศาสนาข้ามพรมแดนรัฐชาติของชาวกะเหรี่ยงบริเวณพรมแดนไทย-พม่า
  Buddhist Networks across National Boundary of Karen Peoples in Thai-Burmese Borderlands
หัวหน้าโครงการ : ขวัญชีวัน บัวแดง : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (4 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ขวัญชีวัน บัวแดง
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 พ.ค. 2557
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาปัจจัยและลักษณะการเชื่อมโยงข้ามชาติทั้งแนวตั้งและแนวนอนของเครือข่ายศาสนาพุทธของชาวกะเหรี่ยงในบริเวณชายแดนไทย-พม่า

2. เพื่อศึกษาพื้นที่ปฏิบัติการของเครือข่ายพุทธศาสนากับการซ้อนทับกับพื้นที่ทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม

3. เพื่อศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายพุทธศาสนาข้ามชาติกับรัฐไทยและรัฐพม่า
สถิติการเปิดชม : 1,334 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 289 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400