รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5710044
ชื่อโครงการ : Barriers to Using Government Health Insurance, and Interest in Low-Cost Non-for-Profit Private Health Insurance, in Migrants in Tak Province
 
หัวหน้าโครงการ : ศศิประภา จันทะวงศ์
ทีมวิจัย :
ศศิประภา จันทะวงศ์
หัวหน้าโครงการ
Nicolas Durier
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 พ.ค. 2557
วัตถุประสงค์ : To assess access and barriers to uptake of the existing Thai government health insurance scheme for migrants.

To assess among migrants interest in a low-cost non-for-profit private health insurance scheme.

To explore perceived relevance of the concept among members of the Thai health care system and other stakeholders.

สถิติการเปิดชม : 1,185 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 60 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400