รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5710054
ชื่อโครงการ : การสังเคราะห์งานวิจัยว่าด้วยปัญหาและข้อเสนอแนะในกระบวนการจัดการศึกษาไทย ประเด็นปัญหา"คุณภาพ"การศึกษา
 
หัวหน้าโครงการ : อภิชัย พันธเสน : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (13 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
อภิชัย พันธเสน
หัวหน้าโครงการ
พิสิฐ นาครำไพ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วราพร ศรีสุพรรณ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ฐิติพร ศิริพันธ์ พันธเสน
นักวิจัยร่วมโครงการ
สมหวัง พิธิยานุวัฒน์
ที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ก.ย. 2557
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อรวบรวมและจัดหมวดหมู่งานศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของไทยใน 4 ประเด็นข้างต้น ระหว่างปี 2535-2557 แล้ววิเคราะห์ว่างานวิจัยเรื่องการศึกษาของไทยเป็นไปในทิศทางใด มีการให้คุณค่าและความสนใจแก่การศึกษาในมิติใด สัมพันธ์กับบริบทการพัฒนาประเทศไทยหรือไม่ อย่างไร

2. เพื่อทบทวนการศึกษาในช่วงปี 2535-2557 ที่เกี่ยวกับปรัชญาการศึกษา และปัญหาการศึกษาของประเทศไทยทั้งในเชิงระบบ กฎกติกา เชิงพื้นที่ เชิงองค์กร และเชิงปัจเจก (เช่น ทัศนคติผู้ปกครอง) ที่อาจจะมีต่อบริบทแวดล้อมต่าง ๆ ที่อาจจะมีผลต่อคุณภาพการศึกษาไทย

3. เพื่อสังเคราะห์ผลการศึกษาว่าด้วยจุดอ่อนของระบบการศึกษาไทย ตลอดจนเหตุผลของผู้ที่อ้างว่ามีปฏิรูปการศึกษาไทยประสบความล้มเหลวว่าเป็นจริงดังที่กล่าวอ้างหรือไม่ เพราะเหตุใด ศึกษาถึงความสำเร็จในบางมิติที่เกิดขึ้น (ถ้ามีอย่างเด่นชัด) ประเมินผลในที่สุดว่าการปฏิรูปการศึกษาของไทยล้มเหลวจริงหรือไม่ เพราะอะไร และมีปัจจัยอะไรที่ทำให้เป็นเช่นนั้น

4. เพื่อสังเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบายและข้อเสนออื่น ๆ จากงานวิจัย รวมทั้งการวิเคราะห์ผลจากการสังเคราะห์เพื่อให้เกิดเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ตลอดจนข้อเสนอแนะอื่น ๆ เพื่อแก้ปัญหาอันเป็นจุดอ่อนที่ได้ค้นพบจากงานสังเคราะห์ดังกล่าว ตลอดจนช่องว่างในเชิงนโยบายกับการปฏิบัติจริงจากงานสังเคราะห์ที่ผ่านมา รวมทั้งข้อเสนอเพื่อลดหรือปิดช่องว่างดังกล่าว

5. เพื่อเสนอแนะแนวทางการศึกษาวิจัยในอนาคตเพื่อให้เกิดการขยับขับเคลื่อนจุดคานงัดเพื่อแก้ปัญหาของการศึกษาไทยสถิติการเปิดชม : 2,160 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 593 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400