รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5720014
ชื่อโครงการ : การพัฒนาการผลิตถุงเพาะ ถุงปลูก และพลาสติกคลุมดินจากพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพในระดับ up scale และการประยุกต์ใช้สำหรับพื้นที่ปลูกทางการเกษตรในประเทศไทย
  Up scale development and implementation of seeding bag, planting bag and mulching film from biodegradable plastic in agricultural area in Thailand
หัวหน้าโครงการ : อุทัย วิชัย : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (4 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
อุทัย วิชัย
หัวหน้าโครงการ
อัญชัน ชมภูพวง
นักวิจัยร่วมโครงการ
กรุง สีตะธนี
นักวิจัยร่วมโครงการ
สิริกุล วะสี
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชวลิต ฮังประยูร
นักวิจัยร่วมโครงการ
เมธา รัตนากรพิทักษ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันเพ็ญ โลหะเจริญ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มี.ค. 2557
วัตถุประสงค์ : 1. พัฒนาสูตรผสมที่เข้ากันได้ระหว่าง PLA และ biodegradable material ในระดับ pilot scale เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการต่อยอดสู่การผลิตในระดับ large scale ในการผลิต ถุงเพาะ ถุงปลูก และพลาสติกคลุมดินสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ (ทีมวิจัยมหาวิทยาลัยนเรศวรและ PTTGC)

2. ศึกษาผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชเศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกจริง เปรียบเทียบระหว่างการใช้ถุงปลูกย่อยสลายกับการใช้ถุงปลูกปกติ (ทีมวิจัยโครงการหลวง)

3. ศึกษาผลกระทบต่อดินหลังการเพาะปลูกโดยใช้ถุงเพาะ ถุงปลูก และพลาสติกคลุมดินจากพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ (ทีมวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน)

4. สร้างเสริมความเข้าใจในการใช้ถุงปลูกย่อยสลายได้ทางชีวภาพแก่เกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง (ทีมวิจัยโครงการหลวง)

สถิติการเปิดชม : 371 ครั้ง
ชุดโครงการ : วัสดุปลูก เพื่อการเกษตร (7 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 26 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400