รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5730002
ชื่อโครงการ : การจัดทำแผนที่นำทางการวิจัยประเด็นวิจัยยุทธศาสตร์ เรื่อง "การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ น้ำ ที่ดิน และการจัดการสิ่งแวดล้อม"
  Roadmap of Strategic Research Issue on Climate Change, Water. Land and Environmental Management
หัวหน้าโครงการ : สุจริต คูณธนกุลวงศ์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (19 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
สุจริต คูณธนกุลวงศ์
หัวหน้าโครงการ
พงษ์ศักดิ์ สุทธินนท์
นักวิจัยร่วมโครงการ
โชคชัย สุทธิธรรมจิต
นักวิจัยร่วมโครงการ
ปิยธิดา เรืองรัศมี
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 2 มิ.ย. 2557
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อรวบรวมข้อมูล และประมวลสถานภาพการวิจัยในเรื่องการจัดการน้ำภายใต้กรอบแบบหลายมิติ (การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ที่ดิน และสิ่งแวดล้อม)

2. เพื่อเสนอประเด็นวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ในเรื่องการจัดการน้ำภายใต้กรอบแบบหลายมิติ ที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศและความต้องการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3. เสนอแนะกรอบการทำงาน และแนวทางรูปแบบการบริหาร SRI

สถิติการเปิดชม : 1,564 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 304 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400