รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5730009
ชื่อโครงการ : การศึกษาด้านแหล่งน้ำเพื่อการจัดการน้ำของลุ่มน้ำน่านเชิงกลยุทธ์-การพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเชิงกลยุทธ์ภายใต้ความเสี่ยงใหม่และจัดทำข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์
  Water Resources Study for Strategic Water Management in Nan River Basin-Development of strategic water management system in the river basin under new risks and formulation of strategic plan recommendation
หัวหน้าโครงการ : สุจริต คูณธนกุลวงศ์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (19 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
สุจริต คูณธนกุลวงศ์
หัวหน้าโครงการ
ทวนทัน กิจไพศาลสกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
โชคชัย สุทธิธรรมจิต
นักวิจัยร่วมโครงการ
เปี่ยมจันทร์ ดวงมณี
นักวิจัยร่วมโครงการ
ปิยธิดา เรืองรัศมี
นักวิจัยร่วมโครงการ
Kotera Akihiko
นักวิจัยร่วมโครงการ
ไพศาล สันติธรรมนนท์
นักวิจัยร่วมโครงการ
พงษ์ศักดิ์ สุทธินนท์
นักวิจัยร่วมโครงการ
Seigo NASU
ที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ส.ค. 2557
วัตถุประสงค์ : 1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการโครงข่ายลุ่มน้ำและอ่างเก็บน้ำร่วมกัน ภายใต้ภาวะความเสี่ยงใหม่ (การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าและนโยบายโซนนิ่งพื้นที่ภาคเกษตร)และรองรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง

2. ศึกษาการวางแผนและการประเมินผลกระทบเบื้องต้นด้านเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจากการพัฒนาแหล่งน้ำในลุ่มน้ำน่านและพื้นที่ท้ายน้ำ

3. จัดทำแผนการจัดการน้ำเชิงกลยุทธ์ และการถ่ายทอดสู่หน่วยงาน

สถิติการเปิดชม : 1,067 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 272 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400