รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5730010
ชื่อโครงการ : การศึกษากลไกการเกิดแผ่นดินไหวและผลกระทบของเหตุการณ์แผ่นดินไหว ขนาด 6.3 ริกเตอร์ วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 จังหวัดเชียงราย
  Earthquake Mechanism and Effects of the Chiang Rai's 6.3 Richter Earthquake on May 5th, 2014
หัวหน้าโครงการ : ภาสกร ปนานนท์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (5 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ภาสกร ปนานนท์
หัวหน้าโครงการ
บุรินทร์ เวชบรรเทิง
นักวิจัยร่วมโครงการ
ปฏิญญา พรโสภิณ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ย. 2557
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อศึกษาลักษณะการเกิดของแผ่นดินไหวขนาด 6.3 ริกเตอร์ที่อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2557 โดยมีกิจกรรมหลัก ดังนี้

1.1) สำรวจภาคสนามและจัดทำแผนที่ตำแหน่ง ความยาวและการวางตัวของแนวรอยแตกและการเกิดทรายพุ (liquefaction) และจัดทำแผนที่ระดับความรุนแรงแผ่นดินไหวในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวแบบละเอียด

1.2) ตรวจวัดการเกิดแผ่นดินไหวตาม (aftershocks) จากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 6.3 ที่ อ. แม่ลาว จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม เป็นระยะเวลาประมาณ 1 ปี

1.3) วิเคราะห์ลักษณะการเลื่อนตัวของรอยเลื่อนและคำนวณขนาดและตำแหน่งศูนย์กลางของแผ่นดินไหวหลักและแผ่นดินไหวตามที่เกิดขึ้นและศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์กลางแผ่นดินไหวและการเลื่อนตัวของกลุ่มรอยเลื่อนมีพลังที่พาดผ่านพื้นที่ศึกษาจากแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้น

2) เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบจากแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นที่อาจส่งผลต่อรอยเลื่อนรอบๆ ในบริเวณใกล้เคียง

3) เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลพื้นฐานทั้งหมดของแผ่นดินไหวครั้งประวัติศาสตร์ ทั้งในด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมและผลกระทบทางสังคม เพื่อใช้ในการสร้างองค์ความรู้ด้านแผ่นดินไหวและรอยเลื่อนมีพลังของประเทศไทยร่วมกับเครือข่ายทางภาครัฐนำความรู้สู่สังคมต่อไป หน่วยงานต่างๆ สามารถนำผลการศึกษาไปใช้ในการวางแผนลดผลกระทบจากแผ่นดินไหวได้โดยตรง เช่น องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งระดับตำบลและระดับจังหวัด กรมการปกครอง กรมโยธาธิการ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมชลประทาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการ และกรมทรัพยากรธรณี เป็นต้น

สถิติการเปิดชม : 892 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 70 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400