รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5750114
ชื่อโครงการ : โปรแกรมสั่งงานโดยผู้ใช้สำหรับเครื่องเจียระไนมุมเหลี่ยมอัตโนมัติ
  User Interface Program for Automatic Faceting Machine
หัวหน้าโครงการ : สิริพร โรจนนันต์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
สิริพร โรจนนันต์
หัวหน้าโครงการ
สุรศิษฐ์ โรจนนันต์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ย. 2557
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาโปรแกรมติดต่อผู้ใช้งานสำหรับเครื่องเจียระไนมุมเหลี่ยมอัตโนมัติ
สถิติการเปิดชม : 677 ครั้ง
ชุดโครงการ : การพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ (20 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 21 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400