รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5750129
ชื่อโครงการ : การทำเครื่องประดับในรูปแบบล้านนาโดยใช้พลอยเนื้ออ่อนเขตภาคเหนือตอนบน
  Lanna Jewelry using Gemstones in the Upper Northern Region
หัวหน้าโครงการ : ปัญจวรรณ ธนสุทธิพิทักษ์
ทีมวิจัย :
ปัญจวรรณ ธนสุทธิพิทักษ์
หัวหน้าโครงการ
พิสิษฐ์ ลิ้มตระกูล
นักวิจัยร่วมโครงการ
กันยารัตน์ ขวัญศิริกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
วีรพันธ์ ศรีจันทร์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ภาณุพงศ์ จงชานสิทโธ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ดรณ์ สุทธิภิบาล
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ก.ย. 2557
วัตถุประสงค์ : 1 เพื่อสำรวจหาแหล่งแร่ และหินในเขตภาคเหนือตอนบนที่มีความสวยงามและคาดว่าสามารถนำมาใช้เป็นเครื่องประดับได้

2 เพื่อตรวจสอบลักษณะทางอัญมณีของแร่และหินที่สำรวจได้นำมาประเมินความเป็นไปได้ในการนำมาใช้เป็นอัญมณี ร่วมกับเครื่องประดับเงิน

3 เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับปรุงคุณภาพสีของแร่และหินดังกล่าว โดยใช้วิธีการที่เป็นที่ยอมรับไม่ใช่การ ย้อมสี

4 เพื่อออกแบบรูปแบบต่างๆ ของเครื่องประดับเงินให้มีรูปแบบล้านนาที่เป็นเอกลักษณ์ของภาคเหนือ

5 เพื่อหาความเหมาะสมในการนำแร่หรือหินที่ค้นพบมาใช้กับชนิดและรูปแบบของเครื่องประดับที่ออกแบบไว้ได้อย่าง สวยงาม และมีความคงทนไม่แตกหักง่าย

6 เพื่อเผยแพร่ผลิตภัณฑ์เครื่องประดับรูปแบบล้านนาให้เป็นที่รู้จักจนยอมรับกันว่าเป็นสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของ ภาคเหนือ นำรายได้เข้าสู่ประเทศอีกช่องทางหนึ่ง

7 เพื่อนำผลงานที่ได้ไปเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการงานเครื่องเงินในเขตภาคเหนือ ให้มีรายได้เพิ่มขึ้นสามารถต่อยอดจนอาจส่งออกขายยังต่างประเทศได้

สถิติการเปิดชม : 1,012 ครั้ง
ชุดโครงการ : การพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ (20 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 94 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400