รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5750132
ชื่อโครงการ : การประยุกต์เครื่องเร่งลำอนุภาคสำหรับเพิ่มมูลค่าพลอยธรรมชาติ
  Applications of Particle Beam Accelerators for Value Adding of Natural Gemstones
หัวหน้าโครงการ : ธีรวรรณ บุญญวรรณ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ธีรวรรณ บุญญวรรณ
หัวหน้าโครงการ
ดวงแข บุตรกูล
นักวิจัยร่วมโครงการ
ปัญจวรรณ ธนสุทธิพิทักษ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
เสวต อินทรศิริ
นักวิจัยร่วมโครงการ
บงกช พิชัยกำจรวุฒิ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ก.ย. 2557
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาเรียนรู้ฟิสิกส์ของเครื่องเร่งอนุภาคลำไอออนขนาดเล็กที่มีกระแสลำไอออนสูง

2. เพื่อพัฒนาเครื่องเร่งอนุภาคลำไอออนแบบกะทัดรัดสำหรับงานพลอย

3. เพื่อศึกษาฟิสิกส์ของ particle-solid interaction โดยการประยุกต์ใช้เครื่องเร่งอนุภาค

4. เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านการวิเคราะห์มลทิน สารเจือ ขนาดเล็ก (นาโน) ด้วยเทคนิคลำไอออน

5. เพื่อให้ได้เทคโนโลยีใหม่สำหรับปรับปรุงคุณสมบัติเชิงแสงของพลอยสู่อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของประเทศไทย

6.เพื่อผลิตผลงานวิจัยด้านอัญมณีที่สามารถนำไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ และสามารถนำไปเผยแพร่สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องได้

7. เพื่อสร้างการเชื่อมโยงและความร่วมมือระหว่างนักวิจัยทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ

8. เพื่อนำไปผลิตผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติหรือการจดสิทธิบัตร

สถิติการเปิดชม : 981 ครั้ง
ชุดโครงการ : การพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ (20 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 300 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400