รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5810005
ชื่อโครงการ : พื้นฐานทัศนคติและการให้คุณค่าทางสังคม วัฒนธรรม และการเมืองของคนกรุงเทพฯ
 
หัวหน้าโครงการ : วรรณวิภางค์ มานะโชติพงษ์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วรรณวิภางค์ มานะโชติพงษ์
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 31 ต.ค. 2557
วัตถุประสงค์ : 1. วัดทัศนะคติพื้นฐานของคนกรุงเทพฯ ในด้านการให้คุณค่าทางสังคม วัฒนธรรม และการเมือง

2. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจสังคมกับการให้คุณค่าทางสังคม วัฒนธรรม และการเมือง

สถิติการเปิดชม : 986 ครั้ง
ชุดโครงการ : การเมืองของคนดี: ความคิด ปฏิบัติการ และอัตลักษณ์ทางการเมืองของผู้สนับสนุน "ขบวนการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย" (7 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 121 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400