รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5810012
ชื่อโครงการ : การศึกษาแนวโน้มแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยและผลกระทบต่อการดำเนินนโยบายการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวของประเทศไทย
 
หัวหน้าโครงการ : ยงยุทธ แฉล้มวงษ์
ทีมวิจัย :
ยงยุทธ แฉล้มวงษ์
หัวหน้าโครงการ
ขนิษฐา ฮงประยูร
นักวิจัยร่วมโครงการ
ณัฐนันท์ วิจิตรอักษร
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 เม.ย. 2558
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อทำการวิเคราะห์สถานการณ์ตลาดแรงงานต่างด้าวในภาพรวมและรายสาขาในประเทศไทยและคาดประมาณตลาดแรงงานต่างด้าวในภาพรวมและสำหรับแรงงานต่างด้าวโดยเฉพาะรายสาขาที่สำคัญ

2. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจอันเป็นผลจากการดำเนินนโยบายการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในปัจจุบันและในอนาคตของประเทศไทย

3. เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในปัจจุบันและในอนาคตภายใต้ข้อมูลและข้อเท็จจริงในเชิงประจักษ์
สถิติการเปิดชม : 1,607 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 314 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400