รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5810033
ชื่อโครงการ : นโยบายการบริหารจัดการการจ้างแรงงานย้ายถิ่นและการเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 
หัวหน้าโครงการ : วรัญญา จิตรผ่อง
ทีมวิจัย :
วรัญญา จิตรผ่อง
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 3 ส.ค. 2558
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับแรงงานย้ายถิ่นทักษะต่ำ

2.เพื่อวิเคราะห์การเชื่อมโยงของปัจจัยทั้งห้าและผลของการปฏิบัติตามนโยบาย สำหรับแรงงานข้ามชาติตามระบบการนำเข้าแรงงาน (Memorandum of Understanding: MOU.) ซึ่งเป็นแรงงานทักษะต่ำ

3.เพื่อพัฒนาข้อเสนอแนะการทบทวนนโยบายและปรับปรุงการนำนโยบายไปปฏิบัติ 5 ด้าน ได้แก่ นโยบายการเข้าเมืองแรงงานทักษะต่ำ, นโยบายจัดระบบแรงงานย้ายถิ่นทักษะต่ำ, การคุ้มครองสิทธิแรงงาน, ฐานข้อมูลของแรงงานย้ายถิ่นทักษะต่ำ เช่น ระบบทะเบียน, work permit, ข้อมูลคนต่างด้าวกลับประเทศ และการเตรียมความพร้อมของแรงงานในสาขาวิชาชีพท่องเที่ยว

4.เพื่อพัฒนาข้อเสนอแนะอันนำไปสู่การเตรียมความพร้อมด้านนโยบายสำหรับแรงงานทักษะต่ำในการเข้าประชาคมอาเซียน
สถิติการเปิดชม : 431 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 17 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400