รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5830008
ชื่อโครงการ : ศึกษากำลังต้านแผ่นดินไหวของโครงสร้างคอนกรีตสำเร็จรูปและการเสริมกำลังอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กต้านแผ่นดินไหวด้วยเส้นใยธรรมชาติ
  Study of seismic resistance of precast concrete structures and seismic retrofit of RC structures by natural fibers
หัวหน้าโครงการ : อมร พิมานมาศ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (4 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
อมร พิมานมาศ
หัวหน้าโครงการ
ปั้นเจตน์ ธรรมรักษ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ส.ค. 2558
วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาระบบการเชื่อมต่อชิ้นส่วนสำเร็จรูปทั้งระบบโครงเสา-คาน และ ระบบผนังรับแรงภายใต้แรงแผ่นดินไหว เพื่อนำไปสู่การพัฒนาระบบการยึดชิ้นส่วนสำเร็จรูปให้มีความแข็งแรง นอกจากนี้วัตถุประสงค์หลักอีกประการคือการศึกษาศักยภาพของการใช้เส้นใยธรรมชาติเพื่อการเสริมกำลังโครงสร้างอาคารโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เสา และ คานในอาคารขนาดไม่ใหญ่นัก
สถิติการเปิดชม : 715 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 19 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400