รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5830012
ชื่อโครงการ : การศึกษาเปรียบเทียบการบริหารจัดการงานตำรวจและกฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อการดูแลความปลอดภัยสาธารณะ
  A Comparative Study of Police Administration and Laws in the ASEAN Countries for Public Safety
หัวหน้าโครงการ : ปิยะ อุทาโย : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ปิยะ อุทาโย
หัวหน้าโครงการ
ปรีดา สถาวร
นักวิจัยร่วมโครงการ
วีรพล กุลบุตร
นักวิจัยร่วมโครงการ
กฤษณพงค์ พูตระกูล
นักวิจัยร่วมโครงการ
กฤษณะ พัฒนเจริญ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 30 ส.ค. 2558
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาการบริหารจัดการงานตำรวจและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายในกระบวนการยุติธรรม ของประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อการดูแลความปลอดภัยให้กับสาธารณะ 2. เพื่อเปรียบเทียบการบริหารจัดการงานตำรวจและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการดูแลความปลอดภัยให้กับสาธารณะ ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน รวมถึงความพร้อมในการรองรับสถานการณ์เมื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
สถิติการเปิดชม : 641 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 49 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400