รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5830015
ชื่อโครงการ : การลดความเสี่ยงของอาคารสูงในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่เกิดจากแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ในระยะไกล
  Mitigation of Seismic Risk of Tall Buildings in Bangkok Metropolitan Area from Large Distant Earthquakes
หัวหน้าโครงการ : เป็นหนึ่ง วานิชชัย : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (7 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
เป็นหนึ่ง วานิชชัย
หัวหน้าโครงการ
ฉัตรพันธ์ จินตนาภักดี
นักวิจัยร่วมโครงการ
ธีรพันธ์ อรธรรมรัตน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 18 ส.ค. 2558
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้เข้าใจถึงลักษณะและความรุนแรงของการสั่นสะเทือนภายในแอ่งกรุงเทพ ที่เกิดจากแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ในระยะไกล

2. จัดทำสเปกตรัมผลตอบสนองที่มีความถูกต้องเหมาะสมกับสภาพความเสี่ยงของกรุงเทพฯ เพื่อใช้ในการออกแบบอาคารใหม่หรือใช้ในการประเมินความเสี่ยงของอาคารที่มีอยู่เดิม

3. ตรวจสอบความถูกต้องของการวิเคราะห์หาผลตอบสนองของอาคารสูงต่อแผ่นดินไหวด้วยวิธี RSA

4. พัฒนาวิธีการวิเคราะห์หาผลตอบสนองของอาคารสูงต่อแผ่นดินไหวที่มีความถูกต้องแม่นยำกว่าวิธีRSA หากพบว่าวิธี RSA มีความผิดพลาด คลาดเคลื่อนสูง

5. นำผลการศึกษาวิจัยไปใช้ในการปรับปรุงมาตรฐานการออกแบบอาคารต้านทานแผ่นดินไหว (มยผ.1302)

สถิติการเปิดชม : 874 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 54 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400