รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5850042
ชื่อโครงการ : ระบบบริการข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพผ่านเว็บเซอร์วิสแบบผสานโลกเสมือน กรณีศึกษาอำเภอหัวหิน
  Health Tourism Information Service for Public Relation via Web Service and Augmented Reality Case Study of Hua Hin District
หัวหน้าโครงการ : จันทนา จันทราพรชัย : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
จันทนา จันทราพรชัย
หัวหน้าโครงการ
ชิดชนก โชคสุชาติ
นักวิจัยร่วมโครงการ
เพียงฤทัย หนูสวัสดิ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
บรรพต ดลวิทยากุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 เม.ย. 2558
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อสร้างเว็บเซอร์วิสในการเชื่อมต่อข้อมูลให้บริการกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

2. เพื่อจัดทำแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ในการเรียกดูข้อมูลท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพของอำเภอเชื่อมโยงกับระบบข้อมูลผ่านเว็บเซอร์วิส โดยรองรับเทคโนโลยี Augmented reality และสื่อผสม

สถิติการเปิดชม : 2,480 ครั้ง
ชุดโครงการ : โครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ (223 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 8 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400