รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5850070
ชื่อโครงการ : การพัฒนากรรมวิธีการผลิตแผ่นใยมะพร้าวอัดซีเมนต์ต้นทุนต่ำสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
  Process Development of Low Cost Cement-bonded Coconut Fiberboard for Small and Medium Enterprises
หัวหน้าโครงการ : ประชุม คำพุฒ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (6 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ประชุม คำพุฒ
หัวหน้าโครงการ
กิตติพงษ์ สวีโร
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มิ.ย. 2558
วัตถุประสงค์ : การพัฒนากรรมวิธีการผลิตแผ่นใยมะพร้าวอัดซีเมนต์ต้นทุนต่ำสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
สถิติการเปิดชม : 1,039 ครั้ง
ชุดโครงการ : การพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (152 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 149 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400