รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5850073
ชื่อโครงการ : การพัฒนาเครื่องต้นแบบของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อ เพื่อใช้ในการฆ่าเชื้อผลิตภัณฑ์ เครื่องดื่มจาก มะพร้าวในอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
  The Development of Prototype Tubular Heat Exchanger in Reserving Coconut Beverage for Small Scale Industry
หัวหน้าโครงการ : ลักษณา อินทร์กลับ
ทีมวิจัย :
ลักษณา อินทร์กลับ
หัวหน้าโครงการ
นวปฎล กิตติอมรกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
ศุภชัย ยิ่งเจริญ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ทับกฤช ขุมทรัพย์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มิ.ย. 2558
วัตถุประสงค์ : ศึกษาและพัฒนาเครื่องต้นแบบของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อ เพื่อใช้ในการฆ่าเชื้อ ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจากมะพร้าวในอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
สถิติการเปิดชม : 849 ครั้ง
ชุดโครงการ : การพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (152 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 51 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400