รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG58H0009
ชื่อโครงการ : ถกเถียงเรื่องคุณค่า 2
  Debating Values II
หัวหน้าโครงการ : เสาวณิต จุลวงศ์
ทีมวิจัย :
เสาวณิต จุลวงศ์
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 20 พ.ค. 2558
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อผลิตผลงานวิจัยถกเถียงเรื่องคุณค่าที่มีลักษณะสหสาขาและมีแนวทางการวิจารณ์ที่ทันสมัย 2. เพื่อสนับสนุนให้นักมนุษยศาสตร์ไทยรุ่นใหม่ได้เขียนงานวิจัยที่มีคุณภาพ 3. เพื่อสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างนักวิจัยมนุษยศาสตร์
สถิติการเปิดชม : 856 ครั้ง
ชุดโครงการ : เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย (34 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 92 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400