รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5910038
ชื่อโครงการ : ความท้าทายของภาคอุตสาหกรรมไทย ระยะที่ 2
 
หัวหน้าโครงการ : อาชนัน เกาะไพบูลย์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (4 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
อาชนัน เกาะไพบูลย์
หัวหน้าโครงการ
ภคพร วัฒนดำรงค์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ภานุพงศ์ ศรีอุดมขจร
นักวิจัยร่วมโครงการ
พิชญ์ จงวัฒนากุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
เพ็ชรธรินทร์ วงศ์เจริญ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วานิสา เสือนิล
นักวิจัยร่วมโครงการ
จุฑาทิพย์ จงวนิชย์
นักวิจัยร่วมโครงการ
อลงกรณ์ ธนศรีธัญญากุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 เม.ย. 2559
วัตถุประสงค์ : 1. ต่อยอดองค์ความรู้พื้นฐานจากผลการวิจัยของชุดโครงการฯ ระยะแรกเพื่อนำไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ชัดเจนโดยเฉพาะการยกระดับความสามารถในการแข่งขัน

2. พัฒนาโครงข่ายนักวิจัยเพื่อวิเคราะห์ปัญหาเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม จากหลากหลายสถาบันที่ผสมผสานระหว่างนักวิจัยรุ่นใหม่และนักวิจัยที่มีประสบการณ์

3.ส่งเสริมให้นักวิจัยในโครงการนำผลการวิจัยมาตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพงานวิจัยของไทย และเป็นสร้างค่านิยมใหม่ที่งานวิชาการทางด้านเศรษฐศาสตร์และงานวิจัยเชิงนโยบายเป็นสิ่งที่เดินควบคู่กันได้ที่นำมาซึ่งประโยชน์ร่วมกันทั้งผู้ทำวิจัย แหล่งทุน และสังคมโดยรวม
สถิติการเปิดชม : 1,290 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 1,168 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400